ไขมันในเลือดสูง

อาการ

- ไม่ค่อยมีอาการ

- วิงเวียน มึนศรีษะ

ตรวจพบ เมื่อตรวจสุขภาพประจำปี

โรคแทรกซ้อน

-ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวาย โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

-โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคอ้วน