โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานต่างๆ

การบริหารงานกลุ่มงานควบคุมการติดเชื้อจ่ายกลาง
การบริหารงานกลุ่มงานทันตกรรม
การบริหารงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
การบริหารงานกลุ่มงานบริหาร
การบริหารงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
การบริหารงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ
การบริหารงานกลุ่มงานผู้ป่วยนอก
การบริหารงานกลุ่มงานผู้ป่วยใน
การบริหารงานกลุ่มงานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
การบริหารงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การบริหารงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
การบริหารงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์
การบริหารงานกลุ่มงานรังสีวิทยา
การบริหารงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การบริหารงานกลุ่มงานห้องคลอด
กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
โครงสร้าง Environment(ENV)