เบาหวาน

การป้องกันโรคแทรกซ้อน

1.คุมน้ำตาลในเลือดให้ปกติ

2.คุมอาหาร

3.ออกกำลังกาย

4.งดบุหรี่,สุรา

5.รับยาต่อเนื่อง