เกี่ยวกับเรา

 ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลเนินสง่า เนื่องมาจากประชาชนในเขตอำเภอ เจ็บป่วย จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์ หรือบุคลาการทางการแพทย์ ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลจัตุรัส หรือโรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งการเดินทางค่อนข้างไกลและไม่สะดวก ทำให้ผู้ป่วยได้รับความยุ่งยากและประสบปัญหามากมาย

ปัจจุบันโรงพยาบาลเนินสง่าเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

ขอบเขตของการให้บริการ
          – ตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และภาวะฉุกเฉินเริ่มแต่มีการประเมินการช่วยเหลือเบื้องต้น การให้บริการช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤติ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดความพิการ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การบริการแพทย์ฉุกเฉิน การให้บริการส่งต่อแก่ประชาชนในเขตอำเภอเนินสง่า และอำเภอใกล้เคียง
          – ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในเขตอำเภอเนินสง่า ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชน