สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. กระบวนการเข้ารับการบำบัดรักษาสำหรับผู้ป่วยรายใหม่

2. กระบวนการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่
ตามพรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

3. การปฏิบัติตัวระหว่างการเข้ารับการบำบัดรักษา