วิสัยทัศน์ – พัธกิจ – ค่านิยม

“โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สู่ชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”

คุณภาพ : หมายถึง มิติคุณภาพ 3 อย่าง Safety (ปลอดภัย), Continuty (ต่อเนื่อง) , Assecibility (การเข้าถึง)

มาตรฐาน : หมายถึง บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยทั้งผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ

ชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน : หมายถึง ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

พันธกิจ

1. จัดบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมจัดบริการกับภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี

3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม : SAFETY

S = Service mind

บริการด้วยใจ / ให้บริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

A = Accountability

ปฏิบัติตามระเบียบวินัยราชการ จริยธรรมวิชาชีพ และระเบียบที่โรงพยาบาลกำหนด

F = Focus on result

กำหนดเป้าหมายของงาน / การพัฒนางานที่ผลลัพธ์

E = Evidence base approach

การใช้ข้อมูลวิชาการในการให้บริการสุขภาพ / ดูแลผู้ป่วย

T = Teamwork

ทำงานเป็นทีม

Y = Yes we can

ทุกอย่างเป็นไปได้