ประชาสัมพันธ์

กรณี สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย บัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

อย่าลืม

บัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ

หากลืม ต้องจ่ายเงิน ไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกส่วนราชการต้นสังกัด