ประกาศโรงพยาบาลเนินสง่า

เรื่อง แนวปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเส